-
27
January 2019
27
February 2019
nojima 
 
Tenants_offers

New Service

ក្រុមហ៊ុន Nojima AEON MALL SENSEOK CITY មានទទួលជួសជុល ទូរស័ព្ទ iPhone ដែលមានបញ្ហា ជាមួយគុណភាពខ្ពស់កំរិតស្ដង់ដា ជប៉ុន និង អាមេរិក ។ ការជួសជុលបានរយៈពេលឆាប់រហ័៏ស និង មានទំនុកចិត្ត ។

Other Informations

25

January 2019 -

25

February 2019
Tenants_offers
New Menu
Krispy Kreme 
AEON MALL Sen Sok City, Ground Floor 

11

February 2019 -

28

February 2019
Tenants_offers
Special Promotion
iPANEMA 
AEON MALL Sen Sok City, 1st Floor 

12

February 2019 -

28

February 2019
Tenants_offers
New Menu
CHARLES & KEITH 
AEON MALL Sen Sok City, Ground Floor